Ochrana osobních údajů

Shromažďování osobních údajů v rámci činnosti Pěveckého spolku Hlahol-Tábor

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme:

U činných členů spolku:

Jméno, příjmení, adresa aktuálního bydliště, datum narození, v případě nutnosti i rodné číslo, kontaktní údaje: č. telefonu, e-mail, údaj o vzniku a zániku členství ve spolku.

Výše uvedené osobní údaje jsou užívány pouze pro vnitřní potřeby souboru, nejsou zveřejňovány. Právním základem shromažďování a zpracovávání osobních údajů je zde oprávněný zájem – tyto osobní údaje členů potřebujeme k zajištění činnosti souboru.

K těmto údajům má přístup pouze vedení souboru a osoby vedením souboru pověřené.

Na jednotlivých akcích spolku jsou pořizovány skupinové a reportážní fotografie, které mohou být zveřejněny v rámci propagace akce a v rámci prezentace činnosti spolku, v tištěné i elektronické podobě. Právním základem je zde oprávněný zájem, skupinové a reportážní fotografie potřebujeme k propagaci akcí souboru a tím i k zajištění rozvoje naší činnosti.

U bývalých členů spolku:

Jméno, příjmení, adresa aktuálního bydliště, datum narození, kontaktní údaje: č. telefonu, e-mail, údaj o vzniku a délce trvání členství ve spolku

Dle konkrétního účelu vystavujeme na veřejnosti archivní materiály spolku a kroniky, kde jsou zveřejněny fotografie, v některých případech i jméno z doby jejich řádného členství, v tištěné i elektronické podobě.

Tyto údaje zpracováváme z důvodu naplnění účelu spolku dle schválených stanov, prezentace činnosti a oficiální korespondence a dále z důvodů zachování historické kontinuity souboru a z důvodů studijních.

Právním základem zpracování je zde náš oprávněný zájem, tyto údaje potřebujeme jak k zajištění naší činnosti, tak k zachování historické kontinuity souboru.

U ostatních spolupracujících osob:

Jméno, příjmení, adresa aktuálního bydliště, výjímečně datum narození, individuální nebo skupinová fotografie a jméno, v tištěné i elektronické podobě, kontaktní údaje: č. telefonu, e-mail a v případě potřeby i údaje potřebné pro peněžní operace.

Právním základem shromažďování a zpracovávání osobních údajů je plnění smluvního vztahu mezi naším souborem a spolupracujícím souborem a dále i náš oprávněný zájem spočívající v zajištění činnosti souboru. Osobní ú údaje tak zpracováváme z důvodu ekonomických náležitostí spolku, plnění smluvních vztahů a zákonné povinnosti.

Dle druhu spolupráce zpracováváme tyto údaje při naplnění účelu spolku dle schválených stanov, prezentace činnosti na veřejnosti, plnění smluvních vztahů a zákonné povinnosti a oficiální korespondence.

Pořizujeme také individuální fotografie s uvedením jména u sbormistrů a statutárních zástupců spolku včetně jejich stručného profesního profilu v tištěné i elektronické podobě. Individuální fotografie sbormistrů a statutárních zástupců našeho souboru pořizujeme a užíváme pouze na základě souhlasu dotčených osob (sbormistrů a statutárních zástupců souboru).

Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění účelu spolku dle schválených stanov – „studování, nacvičování a veřejná prezentace uměleckých sborových děl všech slohových období českých i světových hudebních skladatelů“ a z důvodu prezentace činnosti spolku.

Veškeré osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Práva subjektů údajů (osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány)

Právo na přístup k osobním údajům

Osoba či osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od souboru přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby. Jde zejména o právo získat od souboru informace, zda osobní údaje, které se dané osoby týkají, souborem jsou či nejsou zpracovávány, a dále jde o právo na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou souborem na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Odvolat souhlas je možno prostřednictvím e-mailu, nebo písemně dopisem zaslaným na adresu souboru.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistí-li osoba, že o ní vedené osobní údaje jsou nepřesné, může požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, může tato osoba rovněž žádat i doplnění údajů, které o ní soubor vede.

Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů je možno požadovat prostřednictvím e-mailu, nebo písemně dopisem zaslaným na adresu souboru.

V případě potřeby rádi pomohou pověření členové souboru.

Právo vznést námitku proti zpracování

Pokud osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, vznese proti zpracování osobních údajů námitku, nemůže soubor osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány.

Námitku je možno vznést prostřednictvím e-mailu, nebo písemně (prostřednictvím běžného dopisu atp.), zaslaného na adresu souboru, nebo jiným vhodným způsobem.

V případě potřeby mohou se vznesením námitky pomoci pověření členové souboru.

Kontakty k dispozici na webu souboru.

Právo na přenositelnost údajů

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo předat své souborem zpracovávané osobní údaje jinému správci údajů nebo požadovat, aby soubor tyto údaje poskytl přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Zpracovávané osobní údaje může dotčená osoba získat prostřednictvím žádosti zaslané souboru.

Kontakty k dispozici na webu souboru.

Právo získat informace o porušení zabezpečení osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení vzniklo vysoké riziko pro práva a svobody osob, jejichž údaje jsou zpracovávány oznámí toto soubor dotčeným osobám a to bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se osoba jejíž údaje jsou zpracovávány domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů souborem dochází k porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz